50 DANH TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

TDC xin gửi tới các bạn top 50 danh từ trong tiếng Anh. Những động từ thông dụng dưới đây sẽ là nền tảng vững chắc cho trình độ ngoại ngữ của bạn tốt hơn.

>> DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

50 danh từ tiếng Anh thông dụng nhất:

Words IPA Meaning
area /ˈer.i.ə/ khu vực
book /bʊk/ quyển sách
business /ˈbɪz.nɪs/ việc kinh doanh
case /keɪs/ trường hợp
child /tʃaɪld/ trẻ con
company /ˈkʌm.pə.ni/ công ty
country /ˈkʌn.tri/ đất nước
day /deɪ/ ngày
eye /aɪ/ mắt
fact /fækt/ sự thật
family /ˈfæm.əl.i/ gia đình
government /ˈɡʌv.ɚn.mənt/ chính phủ
group /ɡruːp/ nhóm
hand /hænd/ bàn tay
house /haʊs/ ngôi nhà
job /dʒɑːb/ nghề nghiệp
life /laɪf/ cuộc sống
lot /lɑːt/ mảnh đất
man /mæn/ đàn ông
money /ˈmʌn.i/ tiền bạc
month /mʌnθ/ tháng
mother /ˈmʌð.ɚ/ mẹ
moon /muːn/ mặt trăng
night /naɪt/ đêm
number /ˈnʌm.bɚ/ số
part /pɑːrt/ phần
people /ˈpiː.pəl/ con người
place /pleɪs/ địa điểm
point /pɔɪnt/ điểm
problem /ˈprɑː.bləm/ vấn đề
program /ˈproʊ.ɡræm/ chương trình
question /ˈkwes.tʃən/ câu hỏi
right /raɪt/ bên phải
room /ruːm/ căn phòng
school /skuːl/ ngôi trường
state /steɪt/ bang
story /ˈstɔːr.i/ câu chuyện
student /ˈstuː.dənt/ học sinh
sand /sænd/ cát
system /ˈsɪs.təm/ hệ thống
thing /θɪŋ/ đồ vật
time /taɪm/ thời gian
water /ˈwɑː.t̬ɚ/ nước
way /weɪ/ con đường
week /wiːk/ tuần
woman /ˈwʊm.ən/ phụ nữ
word /wɝːd/ từ
work /wɝːk/ công việc
world /wɝːld/ thế giới
year jɪr/ năm
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận thêm nhiều ưu đãi từ TDC ngay hôm nay.
______________

🌟 TOEIC DISCOVERY CORNER – Let your English speak out! 🌟

☎ Hotline: 089.992.5588 / 089.912.5588

🏫 Add: Số 14, Ngách 1, Ngõ 10, Đường Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội.

🌐 Website: https://goctoeic.edu.vn/

📥 Instagram: https://www.instagram.com/tdcenglish/ 

📎Fanpage: https://www.facebook.com/goctoeic